Bạn là các làn sóng năng lượng

Bạn là các làn sóng năng lượng

Tôi sẽ vào thẳng vấn đề: “bạn” không phải cơ thể này. Bản chất gốc của mọi sự là năng lượng. Tất cả mọi thứ đều là năng lượng, dạng này hay dạng khác, vô hình hay hữu hình. Con người đang bị giới hạn trong hình thái mà họ trú ngụ. Họ xem mình …

Bạn là các làn sóng năng lượng Read More »